Köp av kommunobligationer

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin genomförde Riksbanken från mars 2020 fram till den 31 december 2021 utökade köp av värdepapper med en total ram på 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Riksbanken avser att under andra halvåret 2022 minska köpen med tre fjärdedelar jämfört med de köp som genomfördes under det första halvåret. Bedömningen är att Riksbankens innehav av värdepapper bör minska under 2022. De nu aktuella köpen omfattar bland annat kommunobligationer.

Riksbankens köp avser obligationer utgivna av svenska kommuner och regioner samt Kommuninvest i Sverige AB. Köpen genomförs på andrahandsmarknaden. Riksbankens penningpolitiska motparter kan delta i dessa auktioner. Mer detaljerad information finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll”, nedan. 

Det första köpet av kommunobligationer skedde den 28 april 2020.

Innehav av kommunobligationer

Här redovisas Riksbankens totala innehav av kommunobligationer. Innehavet är nettosumman av köpta kommunobligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Uppgifterna redovisas i nominella termer och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna.

Innehav kommunobligationer

Diagram: Innehav kommunobligationer

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av kommunobligationer. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av innehav av kommunobligationer
Innehav per 31 juli 2022 119,9
Nya köp i augusti 2022 0,9
Förfall i augusti 2022 -0,1
Innehav per 31 augusti 2022 120,7

 

Köp av kommunobligationer

Här redovisas Riksbankens totala köp av kommunobligationer. Fram till den 31 december 2021 köpte Riksbanken kommunobligationer för 109 miljarder kronor. Riksbanken avser att under andra halvåret 2022 fortsätta köpa obligationer utgivna av svenska kommuner och regioner samt Kommuninvest i Sverige AB till ett nominellt belopp om 12 miljarder kronor.

Köp av kommunobligationer

Diagram: Köp av kommunobligationer

Diagrammet visar Riksbankens totala köp av kommunobligationer vid respektive tidpunkt sedan åtgärden inleddes i april 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-09-19