Köp av kommunobligationer

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin avser Riksbanken att fram till den 30 juni 2021 köpa värdepapper för upp till 500 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftar till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. De nu aktuella köpen omfattar bland annat kommunobligationer.

Riksbankens köp avser obligationer utgivna av svenska kommuner och regioner samt Kommuninvest i Sverige AB. Köpen genomförs på andrahandsmarknaden. Riksbankens penningpolitiska motparter kan delta i dessa auktioner. Mer detaljerad information finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll”, nedan. 

Detta är en ny åtgärd och det första köpet av kommunobligationer skedde den 28 april 2020.

Innehav av kommunobligationer

Här redovisas Riksbankens totala innehav av kommunobligationer. Innehavet är nettosumman av köpta kommuobligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt.

Diagram: Innehav kommunobligationer

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av kommunobligationer. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av innehav av kommunobligationer
  Miljarder svenska kronor
Utestående volym 31 mars 2020 0
Nya köp under kvartal 2 2020 15
Förfall under kvartal 2 2020 0
Utestående volym 30 juni 2020 15

 

Köp av kommunobligationer

Här redovisas Riksbankens totala köp av kommunobligationer. Fram till den 31 december 2020 erbjuder sig Riksbanken att köpa kommunobligationer för 45 miljarder kronor.

Diagram: Köp av kommunobligationer

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala köp av kommunobligationer sedan åtgärden inleddes i april 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-09-21