Köp av kommunobligationer

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin genomförde Riksbanken från mars 2020 fram till den 31 december 2021 utökade köp av värdepapper med en total ram på 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Under första kvartalet 2022 kommer Riksbankens köp att inriktas på att kompensera för värdepapper som förfaller. Omfattningen av köpen kommer på så sätt att anpassas så att totala innehavet utvecklas på ett sätt som bidrar till att penningpolitiken blir väl avvägd. De nu aktuella köpen omfattar bland annat kommunobligationer.

Riksbankens köp avser obligationer utgivna av svenska kommuner och regioner samt Kommuninvest i Sverige AB. Köpen genomförs på andrahandsmarknaden. Riksbankens penningpolitiska motparter kan delta i dessa auktioner. Mer detaljerad information finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll”, nedan. 

Det första köpet av kommunobligationer skedde den 28 april 2020.

Innehav av kommunobligationer

Här redovisas Riksbankens totala innehav av kommunobligationer. Innehavet är nettosumman av köpta kommunobligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Uppgifterna redovisas i nominella termer och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna.

Innehav kommunobligationer

Diagram: Innehav kommunobligationer

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av kommunobligationer. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av innehav av kommunobligationer
 Innehav per 30 november 2021 103,6
Nya köp i december 2021 2
Förfall i december 2021 -0,2
Innehav per 31 december 2021 105,4

 

Köp av kommunobligationer

Här redovisas Riksbankens totala köp av kommunobligationer. Fram till den 31 december 2021 köpte Riksbanken kommunobligationer för 109 miljarder kronor. Under första kvartalet 2022 avser Riksbanken köpa obligationer utgivna av svenska kommuner och regioner samt Kommuninvest i Sverige AB till ett nominellt belopp om 12 miljarder kronor.

Köp av kommunobligationer

Diagram: Köp av kommunobligationer

Diagrammet visar Riksbankens totala köp av kommunobligationer vid respektive tidpunkt sedan åtgärden inleddes i april 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2022-01-24