Riksbankens finansiella resultat och kapital påverkas av högre räntor

Appendix – Antaganden i scenariot

Till rapportens startsida
Riksbankens finansiella resultat och kapital påverkas av högre räntor

Appendix – Antaganden i scenariot

Publicerad: 4 juli 2022

I scenariot antas svenska statsobligationsräntor vara förenliga med förväntad styrränta (enligt den så kallade förväntningshypotesen) plus löptidspremier i linje med historiska genomsnitt. För den femåriga statsobligationsräntan innebär det att den stiger från nuvarande nivå kring 1,5 procent till drygt 2,5 procent inom de närmaste åren. Mer riskfyllda obligationer som ingår i Riksbankens innehav, som säkerställda obligationer och kommunobligationer, antas dessutom prissättas med riskpremier som är i linje med historiska genomsnitt.

Även amerikanska och tyska statsobligationsräntor antar vi utvecklas i linje med hur marknaden för närvarande prissätter respektive centralbanks styrräntor. Amerikanska statsobligationsräntor har stigit kraftigt senaste månaderna och ligger i scenariot kvar på ungefär dagens nivå. Även tyska statsobligationsräntor har stigit en del från negativa nivåer och antas i scenariot fortsätta stiga mer gradvis kommande år. Svenska kronan antar vi förstärks marginellt mot amerikanska dollarn och euron under perioden.

Utöver detta antar vi att stocken av sedlar och mynt är oförändrad på dagens nivå och att valutalånen från Riksgäldskontoret avvecklas i linje med beslutet i februari i år.[38] Se Sveriges riksbank (2022h). Guldet förvaltas passivt, nivån på valutareserven hålls i stort sett konstant (i utländsk valuta) och de poster mot IMF som Riksbanken har på balansräkningen förblir oförändrade.

Diagram 6. Riksbankens styrränta Procent Diagrammet visar att Riksbankens styrränta antas öka snabbt i scenariot, till en nivå på drygt 2,5 procent under 2024. Därefter stabiliseras den på en nivå strax över två procent under resterande scenarioperiod.
Anm. Streckad linje avser antagande i scenariot. Källa: Riksbanken
Diagram 7. Statsobligationsräntor Procent Diagrammet visar att statsobligationsräntor i Sverige, USA och euroområdet har stigit snabbt senaste månaderna, och antas stiga mer gradvis framöver i scenariot. Euroområdets ränta stabiliseras strax under två procent, Sveriges ränta strax över 2,5 procent och USA:s ränta strax under tre procent.
Anm. Syntetiska statsobligationer med fem års löptid utan kupong. Månadsfrekvens. Streckade linjer avser antaganden i scenariot. Källa: Macrobond och Riksbanken
Diagram 8. Växelkurser mot svenska kronan Diagrammet visar att svenska kronans utveckling mot amerikanska dollarn och mot euron har varierat mycket senaste åren. Senaste månaderna har en försvagning skett mot framförallt dollarn. Antagandet i scenariot är att kronans växelkurs förstärks väldigt försiktigt mot såväl dollarn som euron kommande år, för att sedan stabiliseras på nivåer förhållandevis nära dagens aktuella växelkurser.
Anm. Månadsfrekvens. Streckade linjer avser antaganden i scenariot. Källa: Riksbanken