Riksbankens Klimatrapport 2023

Fördjupning: Riksbanken undersöker möjligheten för stresstest av klimatrisker i svenska banker

Till rapportens startsida
Riksbankens Klimatrapport 2023

Fördjupning: Riksbanken undersöker möjligheten för stresstest av klimatrisker i svenska banker

Klimatförändringarna blir allt allvarligare och omställningen till en hållbar ekonomi sker inte tillräckligt snabbt. Därmed ökar de klimatrelaterade riskerna i det finansiella systemet. Riksbanken arbetar för närvarande med att vidareutveckla sin analys av bankernas motståndskraft mot klimatrelaterade chocker.

Publicerad: 25 januari 2023

Riksbanken har länge utfört stresstester av bankernas kapital och likviditet för att bedöma motståndskraften i det finansiella systemet mot olika typer av ekonomiska störningar. Eftersom de finansiella riskerna förenade med klimatförändringarna har vuxit har Riksbanken intresse av att analysera även de klimatrelaterade risker som kan drabba bankerna. I närtid är sannolikt omställningsriskerna de mest akuta.

En sådan analys kan göras med hjälp av scenarioanalys, eller klimatstresstester, som går ut på att uppskatta hur bankernas balans- och resultaträkningar påverkas i ett allvarligt finansiellt scenario. De scenarier som brukar användas i stresstest beskriver oftast en kraftig nedgång i ekonomin under en tidsperiod på upp till tre år. För att uppskatta hur sådana nedgångar skulle påverka banker, eller andra institut, använder vi olika modeller och historiska data över institutens balans- och resultaträkningar. På så sätt ”stressas” bankerna och resultaten från modellerna används för att beräkna bankernas hypotetiska likviditetsbehov eller kreditförluster.

Riksbanken arbetar med att utveckla en analys av hur en kraftig prisökning på utsläppsrätter kan påverka bankerna via deras utlåning till icke-finansiella företag. Stresstestet utgår från data över bankernas utlåning till dessa företag, företagens balansräkningar samt data över deras koldioxidutsläpp. Baserat på detta modelleras sannolikheten för att företag går i konkurs, och hur detta påverkar bankernas kapitaltäckning.