Riksbankens Klimatrapport 2023

Riksbanken, hållbarhet och klimatförändringarna

Till rapportens startsida
Riksbanken, hållbarhet och klimatförändringarna

Klimatförändringarna påverkar Riksbanken

Publicerad: 25 januari 2023

Både klimatförändringar i sig, och åtgärder som sätts in för att motverka dem och för att främja övergången till en hållbar ekonomi, kan medföra strukturella förändringar i olika delar av ekonomin. Detta kan bidra till instabilitet på de finansiella marknaderna och i ekonomin i övrigt, exempelvis kan inflationen påverkas. Bank for International Settlements (BIS) bedömer att klimatförändringarna skulle kunna orsaka en omfattande finansiell kris.[3] P. Bolton, et al. (2020), The green swan - Central banking and financial stability in the age of climate change, Bank for International Settlements. I kapitel två presenteras Riksbankens analys och arbete på området.

Ett sätt att bedöma klimatriskerna är att testa bankernas motståndskraft i scenarier då riskerna materialiseras. Därför arbetar Riksbanken med att ta fram ett klimatstresstest för svenska banker. Detta diskuteras i en fördjupning i kapitel tre.

Sedan Riksbanken publicerade sin senaste klimatrapport i december 2021 har en ny riksbankslag trätt i kraft. Precis som tidigare är Riksbankens överordnade mål att upprätthålla prisstabilitet. Dessutom lagstadgas att Riksbanken ska ta realekonomiska hänsyn genom att bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning.

I den nya lagen fastslås även Riksbankens uppgifter avseende den finansiella stabiliteten. Riksbanken ska identifiera risker för allvarliga störningar eller betydande effektivitetsförluster och bedöma om det finansiella systemet är stabilt och effektivt inklusive redovisa dessa bedömningar.

Klimatförändringarna och klimatomställningen påverkar Riksbankens förmåga att utföra alla dessa uppgifter. Det kommer alltså även fortsatt att vara ett viktigt område för Riksbanken att bevaka.

Enligt den nya riksbankslagen ska Riksbanken dessutom bedriva en omvärldsanalys som identifierar hot mot en hållbar utveckling som påverkar förutsättningarna att fullgöra sina uppdrag, och ta hänsyn till hållbarhet i sin tillgångsförvaltning. I kapitel fyra diskuteras vad den nya riksbankslagen säger om klimat och hållbarhet.