Riksbankens Klimatrapport 2023

Förord

Till rapportens startsida
Riksbankens Klimatrapport 2023

Förord

Riksbanken är en oberoende myndighet under riksdagen som i sin verksamhet bland annat ska följa riksbankslagen. Den statliga värdegrunden vägleder Riksbankens arbete.

Riksbanken har en hållbarhetsstrategi som anger hur Riksbanken tar hänsyn till hållbarhet i den interna verksamheten och i policyarbetet.

I denna rapport är fokus främst på Riksbankens klimatrelaterade arbete som utgör en viktig del av Riksbankens hållbarhetsarbete. Rapporten innehåller också en fördjupning om vad den nya riksbankslagen som trädde i kraft 1 januari 2023 innebär för Riksbankens hållbarhets- och klimatarbete.

Direktionen fattade beslut om rapporten den 24 januari 2023.

Publicerad: 25 januari 2023

Riksbankens klimatrapport 2023 i korthet

Ikon jordglob med termometer

Klimatförändringar och åtgärder för att främja omställningen till en hållbar ekonomi får konsekvenser för aktörer i hela samhället, även Riksbanken. Det är därför viktigt att Riksbanken bevakar och analyserar utvecklingen. Ansvaret för att sätta in policyåtgärder mot klimatförändringar ligger dock i första hand hos världens politiker.

Ikon värdepapper

I tillgångsköpen och tillgångsförvaltningen beaktar Riksbanken risker som är förknippade med klimatförändringarna och klimatomställningen. Riksbanken tar hänsyn till hållbarhet i valet av tillgångar i valutareserven i den utsträckning som det är möjligt, utan att det påverkar Riksbankens förmåga att genomföra sina huvudsakliga uppdrag. Riksbanken redovisar också valutareservens koldioxidavtryck. Under perioden då Riksbanken köpte företagsobligationer infördes olika åtgärder för att ta hänsyn till, och redovisa, hållbarhet.

Kugghjul och ett förstoringsglas

Klimatförändringarna och omställningen till en hållbar ekonomi skapar risker som kan äventyra både prisstabiliteten och den finansiella stabiliteten. Det påverkar Riksbankens möjligheter att uppfylla sitt mandat och därför behöver Riksbanken skaffa sig kunskaper om hur dessa risker påverkar ekonomin. För att minska de finansiella riskerna är det viktigt att alla finansiella aktörer i största möjliga mån tar ansvar för att identifiera, bedöma och hantera de klimatrelaterade riskerna i sin verksamhet.

Bankbyggnader och ett förstoringsglas

Under 2022 genomförde Riksbanken en analys av omställningsrisker i de svenska bankernas låneportföljer med hjälp av PACTA-metoden. En förstudie om andra metoder och fördjupningar har tagits fram och ska ligga till grund för fortsatt analysarbete.

Ikon klubba

Enligt den nya riksbankslagen ska Riksbanken identifiera hot mot en hållbar utveckling som påverkar förutsättningarna för Riksbankens verksamhet, och i sin tillgångsförvaltning fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas. Riksbankens överordnade mål förblir prisstabilitet, och utan att åsidosätta detta ska Riksbanken dessutom bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. Riksbanken ska även bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt. I detta ingår att identifiera och bedöma risker förknippade med klimatförändringarna.