Riksbankens Klimatrapport 2023

Riksbanken, hållbarhet och klimatförändringarna

Till rapportens startsida
Riksbanken, hållbarhet och klimatförändringarna

Inriktningen på Riksbankens hållbarhetsarbete

Publicerad: 25 januari 2023

Eftersom klimatförändringarna påverkar Riksbankens ansvarsområden har Riksbanken antagit en hållbarhetsstrategi. [4] Se Riksbankens hållbarhetsstrategi och hållbarhetsarbete. Det finns en hållbarhetskommitté i Riksbanken som samordnar och utvecklar arbetet utifrån den. Ambitionen är att Riksbanken ska arbeta systematiskt med hållbarhetsdimensionen i alla sina olika verksamheter.

Baserat på hållbarhetsstrategin ska Riksbanken, inom ramen för sitt mandat, beakta klimatförändringarna och främja en ordnad övergång till en hållbar ekonomi. Det ska ske genom att Riksbanken

  • arbetar för att den egna verksamheten gradvis ska följa internationella avtal som Parisavtalet
  • bidrar till att öka kunskaperna om klimatförändringarnas effekter på ekonomin med hjälp av egen forskning och egna analyser
  • har ett hållbarhetsperspektiv på sina tillgångsköp och i förvaltningen av valutareserven inom ramen för vad Riksbankens mandat tillåter
  • verkar för ökad transparens och redovisning relaterat till klimatavtryck
  • verkar för regler på de finansiella marknaderna som minskar de risker som klimatförändringarna kan innebära för det finansiella systemet
  • aktivt medverkar i olika internationella nätverk och samarbeten för att bidra till att minska riskerna med klimatförändringarna på global nivå.