Riksbankens Klimatrapport 2023

Riksbankens arbete på hållbarhetsområdet

Till rapportens startsida
Riksbankens arbete på hållbarhetsområdet

Riksbanken deltar i det internationella klimatarbetet

Publicerad: 25 januari 2023

Klimatförändringarna är ett globalt problem och det krävs internationellt samarbete för att så effektivt som möjligt bekämpa dem och hantera de risker som de medför. Därför deltar Riksbanken i flera internationella arbetsgrupper som arbetar med att hantera klimatrelaterade problem i det finansiella systemet.

Riksbanken deltar sedan 2018 i Network for Greening the Financial System (NGFS), ett globalt nätverk för centralbanker och tillsynsmyndigheter med fokus på klimataspekter i myndigheternas arbete. Riksbanken deltar i tre av NGFS:s arbetsgrupper och i ett expertnätverk för juridiska frågor. Dessa tre arbetsgrupper tittar på frågor som bland annat rör design och analys av klimatscenarier, penningpolitik och påverkan från klimatförändringen samt metoder för hur centralbanker kan arbeta med hållbara investeringar, klimatrelaterad rapportering och hållbar centralbanksverksamhet.

I Baselkommitténs[31] Baselkommittén (The Basel Committee on Banking Supervision) tar fram globala standarder, riktlinjer och rekommendationer för tillsyn och reglering av banker. Baselkommitténs standarder införs genom medlemsländernas nationella system för lagstiftning. För Sveriges del sker detta inom ramen för EU-samarbetet. arbete deltar Riksbanken i arbetsgruppen Task Force on Climate-related Financial Risks (TFCR). TFCR arbetar med en bred bedömning av potentiella åtgärder – som spänner över Baselramverkets tre så kallade pelare: offentliggörande (disclosure), tillsyn och regleringsåtgärder – för att hantera klimatrelaterade finansiella risker som kan hota det globala banksystemet. Ett steg på den vägen togs under 2022 i och med att Baselkommittén publicerade principer för effektiv hantering och tillsyn av klimatrelaterade finansiella risker[32] BIS (2022), Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks, Basel Committee on Banking Supervision. samt förtydliganden avseende hur det befintliga Baselregelverket kan fånga upp klimatrelaterade finansiella risker[33] BIS (2022), Frequently asked questions on climate-related financial risks Basel Committee on Banking Supervision. .

På ett europeiskt plan deltar Riksbanken även i ECB och Europeiska systemrisknämndens (ESRB) Project team on climate risk monitoring. Arbetsgruppen kartlägger i vilken utsträckning makrotillsynsverktyg kan användas för att hantera klimatrelaterade risker i det finansiella systemet. I slutet av 2023 planerar arbetsgruppen att kunna presentera rekommendationer för hur bankernas kapitalkrav kan anpassas för att även inkludera klimatrelaterade systemrisker, eller vilka ytterligare riskmått som kan användas i regleringen av bankernas hantering av klimatrisker.