Transparens för effektivitet och finansiell stabilitet

Nödvändigt med transparens om klimatrisker

Till rapportens startsida
Nödvändigt med transparens om klimatrisker

Grönmålning är ett transparensproblem

Publicerad: 3 november 2022

Många konsumenter och företag efterfrågar hållbara och gröna produkter. Det kan medföra att företag framställer vissa produkter som mer miljövänliga än vad de är, så kallad grönmålning. Det kan till exempel vara att en fond marknadsför sig som miljövänlig men inte investerar i gröna bolag i någon större utsträckning. Man använder miljöargument i marknadsföringen för att dra fördel av konsumenternas växande miljöintresse. Sådana typer av grönmålning är ett problem som ofta diskuteras kring klimattransparens.

I vissa länder har grönmålning blivit ett så omfattande problem att nya regelverk- och transparenskrav har tagits fram. Inom EU har man exempelvis infört delar av den gröna taxonomiförordningen som är en del av EU:s handlingsplan för att finansiera hållbar tillväxt.[16] Taxonomiförordningen innehåller regler som definierar när en ekonomisk verksamhet anses vara miljömässigt hållbar. Sedan förra året gäller även EU:s disclosureförordning som reglerar hur fondbolag och finansiella rådgivare ska informera om hållbarhetsfaktorer. Även Finansinspektionen har identifierat grönmålning som en stor risk i den finansiella sektorn.[17] https://fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/fi-granskar-hallbara-fonder/ Utan trovärdig information finns risken att gröna investeringar uteblir, vilket påverkar klimatomställningen och utvecklingen av en hållbar ekonomi. Vi behöver därför fortsätta att utveckla tydliga regler hur företag får klassificera och marknadsföra produkter, och det måste finnas en effektiv kontroll och tillsyn av reglerna.