Vägen till ett penningpolitiskt beslut

Strukturerad men flexibel process

Till rapportens startsida
Strukturerad men flexibel process

Det penningpolitiska mötet

Publicerad: 7 april 2022

Sedan 2020 har direktionen fem schemalagda penningpolitiska möten under ett år.[20] Antalet penningpolitiska möten per år har varierat över tid. Mellan 2008 och 2020 hölls normalt sex penningpolitiska möten per år. I juni 2019 beslutade direktionen att gå över till fem möten. Se Sveriges riksbank (2019). Om det skulle behövas fler penningpolitiska beslut kan direktionen dock sammanträda oftare. Den inledande akuta fasen av coronakrisen är ett tydligt exempel på detta. Mellan den 12 mars och 21 april 2020 hölls fem extrainsatta penningpolitiska möten för att besluta om olika åtgärder.[21] Direktionen fattade också sex så kallade per capsulam-beslut under denna period. Sammanlagt under 2020 blev det beslut vid drygt 20 olika tillfällen. Vid de penningpolitiska mötena deltar normalt utöver direktionen sammanlagt ett tjugotal personer från APP, AFS, AFM, Kommunikationsenheten (KOM), stabschefen och chefsjuristen. Riksbanksfullmäktiges ordförande och vice ordförande deltar också regelmässigt i direktionens sammanträden och får på så sätt insyn i direktionens arbete. De har yttranderätt, men inte förslags- eller beslutsrätt.

Inledningsvis presenteras en kort uppdatering av marknadsutvecklingen sedan det föregående penningpolitiska mötet. Därefter redogör chefen för APP för den prognos som avdelningen bedömer kommer att få stöd av en majoritet i direktionen, och det förslag till penningpolitik som den baseras på. APP redogör också för de frågor som diskuterats särskilt ingående under beredningen. Därefter övergår direktionen till att var och en framföra sin syn på det aktuella ekonomiska läget och hur penningpolitiken bäst bör utformas, ibland följt av en diskussion mellan ledamöterna. Under beredningens gång har ledamöterna bildat sig en egen uppfattning men det är på detta möte som det slutgiltiga beslutet om reporäntan och andra penningpolitiska åtgärder fattas och en majoritetssyn formas på den framtida penningpolitiken och den ekonomiska utvecklingen. Man gör en bedömning av hur reporäntan kommer att utvecklas under den aktuella prognosperioden och resonerar kring andra aspekter på vilken penningpolitik som är lämplig under prognosperioden. Direktionen beslutar om den penningpolitiska rapporten på mötet men processen är utformad så att prognoserna och formuleringar i rapporten kan justeras efter mötet om det behövs för att på ett rättvist sätt avspegla resonemangen på mötet. Efter det formella mötet fastställs också pressmeddelandet om beslutet.