Vägen till ett penningpolitiskt beslut

Strukturerad men flexibel process

Till rapportens startsida
Strukturerad men flexibel process

Möten i den penningpolitiska beredningsgruppen (PBG)

Publicerad: 7 april 2022

Ungefär två veckor innan beslutet ska fattas presenteras ett penningpolitiskt beslutsunderlag för direktionen. Normalt pågår dessa beredningsmöten under en eller två dagar. På den första delen av beredningen deltar flertalet ekonomer från APP och personer från AFS, AFM och kommunikationsenheten. Mötena syftar till att ge direktionen ett sådant underlag att de kan börja forma en syn på den framtida ekonomiska utvecklingen och penningpolitiken. Tjänstemän från huvudsakligen APP presenterar under den första delen av beredningen resultatet av det fördjupade analysarbetet som identifierades inledningsvis i processen. Prognoserna och motiven bakom dessa presenteras och det förs en diskussion mellan direktionsledamöterna och tjänstemän från avdelningen om huvudscenariot och alternativa scenarier. Då berörs viktiga antaganden och faktorer som påverkar de ekonomiska utsikterna, till exempel utvecklingen i omvärlden, utvecklingen av de finansiella förhållandena eller specifika inhemska faktorer som har effekt på realekonomin och/eller inflationen. Det är också ett tillfälle för direktionen att ställa detaljfrågor direkt till experter på APP och att beställa ytterligare analyser de behöver inför beslutet.

Under den andra delen av beredningen är den penningpolitiska diskussionen i fokus och vid detta möte deltar en mer begränsad grupp tjänstemän. APP presenterar olika penningpolitiska alternativ vad gäller reporäntan och andra åtgärder för att möjliggöra en strukturerad diskussion om de penningpolitiska avvägningarna. Utifrån detta underlag utrycker enskilda ledamöter sina synpunkter på prognoserna och penningpolitiken. Direktionen kan även komma med ytterligare beställningar och resultaten av dessa presenteras vid ett uppföljningsmöte någon dag senare. Bevakningen av data och hur dessa påverkar bedömningar i huvudscenariot eller risker kring prognoserna fortsätter fram till det penningpolitiska mötet.