Därför begär Riksbanken 43,7 miljarder i kapitaltillskott

Riksbanken lämnade i början av april in en framställan till riksdagen om ett tillskott av kapital på 43,7 miljarder kronor. Riksdagen har fattat beslut om att tilldela Riksbanken 25 miljarder kronor i kapitaltillskott. Dessutom har lagändringsförslag tagits fram som syftar till att stärka Riksbankens självfinansiering.

Ikon dokument och förstoingsglas

I grunden handlar det om att följa den nya riksbankslagen som trädde i kraft 1 januari 2023.

Ikon Riksbankshuset

I denna fastställs bland annat en målnivå, en grundnivå och en miniminivå för hur stort eget kapital som Riksbanken ska ha. Lagen säger att om det egna kapitalet understiger den fastställda miniminivån så ska Riksbanken gå till riksdagen och begära ett tillskott för återställa det egna kapitalet till minst grundnivån.

Ikon publikation

Det var detta som Riksbanken gjorde i den framställning om ett kapitaltillskott på 43,7 miljarder kronor som alltså lämnades in till riksdagen i början av april i år. Utifrån denna framställning är det sedan riksdagen som beslutar om hur mycket kapital som ska tillföras Riksbanken.

Ikon

Orsaken till att Riksbankens egna kapital har fallit under miniminivån är framförallt den förlust som Riksbanken redovisade 2022. Förlusten berodde på att räntorna steg kraftigt i både Sverige och omvärlden det året, vilket i sin tur berodde på att inflationen ökade mycket snabbt. De högre räntorna medförde att marknadsvärdet på Riksbankens obligationer i svenska kronor och utländsk valuta minskade till en nivå under anskaffningsvärdet.

Ikon värdepapper

Den redovisningsprinicip som Riksbanken följer innebär att detta bokförs som så kallade orealiserade förluster. Det vill säga, trots att obligationerna inte såldes, så räknas det minskade marknadsvärdet som förluster och dessa medförde att Riksbankens eget kapital minskade och blev negativt.

Ikon

”Ett negativt eget kapital påverkar inte Riksbankens möjligheter att bedriva penningpolitik på kort sikt. Men för att förtroendet för en oberoende penningpolitik långsiktigt ska upprätthållas är det nödvändigt att Riksbanken är finansiellt oberoende, det vill säga har ett tillräckligt eget kapital och tillräcklig intjäning för att täcka sina kostnader”, säger riksbankschef Erik Thedéen.

Ikon

Riksdagen har beslutat att tilldela Riksbanken ett kapitaltillskott på 25 miljarder kronor. I samband med beslutet om kapitaltillskott uttalade riksdagen att det är viktigt att Riksbanken har en tillräcklig självfinansiering. Finansdepartementet har nu skickat ut en remiss med förslag om stärkta möjligheter till självfinansiering för Riksbanken.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-28