Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått

Likviditetsrisk och regleringar

Till rapportens startsida
Likviditetsrisk och regleringar

Två internationella likviditetsmått

Publicerad: 9 maj 2022

Det finns två internationella likviditetsmått som ställer krav på en banks likviditetsrisk: LCR och NSFR. Det första måttet, LCR, är ett kvotmått som visar en banks likvida tillgångar i relation till dess nettokassautflöde under 30 dagar.[9] Se Basel Committee on Banking Supervision (2013). Kassautflödena utgår från ett scenario där både banken och marknaden befinner sig i stress.

LCR ska uppgå till åtminstone 100 procent, vilket betyder att de likvida tillgångarna kan täcka ett nettokassautflöde i 30 dagar under stressade förhållanden. Syftet med måttet är således att bankerna får en viss tid på sig (30 dagar) om stress utbryter, för att genomföra mer långsiktiga åtgärder för sin överlevnad. Centralbankerna får också tid på sig att genomföra eventuella nödvändiga förändringar inom sina ramverk. Syftet blir dock inte helt uppfyllt via LCR, eftersom måttet inte beaktar hur likviditetsflödena ser ut under perioden fram till dag 30, utan endast hur de ser ut kumulativt vid dag 30.

Det andra måttet, NSFR, är ett kvotmått som relaterar en banks tillgängliga stabila finansiering till kraven på stabil finansiering.[10] Se Basel Committee on Banking Supervision (2014). Den tillgängliga stabila finansieringen definieras främst som skulder med löptider över ett år, stabil inlåning samt eget kapital. Kraven på stabil finansiering bestäms främst av storleken på bankens tillgångar med löptider över ett år och som inte betraktas som likvida enligt LCR, exempelvis bolån. Syftet med NSFR är att bankerna ska ha tillräckligt med lång, stabil finansiering för att det inte ska uppstå finansieringsproblem om en kris blir långvarig.

Både LCR och NSFR har implementerats i EU med ett minimikrav om 100 procent vardera. Eftersom båda måtten fokuserar på en viss tidsficka (30 dagar respektive 1 år) finns risken att höga likviditetsrisker dyker upp i någon annan tidsficka. För att undersöka detta har vi studerat bankernas kontrakterade kassaflöden. Resultaten presenteras i nästa avsnitt, där vi också presenterar ett nytt likviditetsmått med utgångspunkt i dessa kassaflöden.