Riksbankens Klimatrapport 2021

Hur arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

Till rapportens startsida
Hur arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

Betalningar

Publicerad: 4 maj 2022

Riksbanken tar klimathänsyn i sin hantering av sedlar och mynt

Riksbanken har ensamrätt att ge ut sedlar och mynt i Sverige samt att ansvara för kontantförsörjningen. Det innebär att Riksbanken både tillhandahåller och makulerar sedlar och mynt samt löser in ogiltiga sedlar. Här arbetar Riksbanken med hållbarhet ur flera aspekter, som utformningen av sedlarna och mynten, upphandlingar och avtal och sin hantering av sedlar och mynt. Till exempel har Riksbanken gett ut mynt i de lägre valörerna eftersom mynt håller längre än sedlar. Lägre valörer används nämligen oftare och slits därmed mer än högre valörer. De nya mynten är också lättare än de tidigare versionerna, vilket bland annat innebär lägre transportkostnader. Riksbanken har också frångått nickel och andra främmande legeringar som fanns i äldre mynt. Numera används mestadels stål, som har en mindre miljöpåverkan vid brytning. Nickel och övriga legeringar kan även innebära allergiproblem för de som använder mynten.

Riksbanken ställer även krav på att en del av den bomull som används i sedelpapperet ska vara ekologiskt odlad, det vill säga utan bekämpningsmedel och med hänsyn till natur och människa. Bomullen certifieras av Global Organic Textile Standard (GOTS). Papperet i de svenska sedlarna är även framtaget för att vara så fysiskt hållbart som möjligt och stå emot smuts och slitage. Det gör att sedlarna håller länge och inte behöver bytas ut så ofta. När Riksbanken slutligen makulerar slitna och ogiltiga sedlar förbränns spånet och används till fjärrvärme i svenska värmeverk. Slitna och ogiltiga mynt säljs för att metallen ska kunna smältas ner och återvinnas.

Krav på ISO-certifiering för tillverkare

Riksbanken ställer krav på att de företag som tillverkar Sveriges sedlar och mynt ska vara ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt att de ska ha ett väl utvecklat CSR arbete.[22] ISO (International Organization for Standardization) är en oberoende, icke-statlig internationell organisation med över 160 nationella standardiseringsorgan som medlemmar med mål att utveckla en global standard. CSR (Corporate Social Responsibility) är ett företags arbete med att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar samt antikorruption och lagar i sitt arbete. Både tillverkaren av sedlar och tillverkaren av mynt är certifierade enligt ISO 14001, ett miljöledningssystem som ger ett strukturerat och systematiskt arbetssätt som hjälper olika typer av organisationer att minska sin miljöpåverkan men även fungerar som ett stöd för verksamhetsutveckling. Tillverkarna av sedlar och mynt har i och med certifieringen infört mål för att minska sin miljöpåverkan genom att exempelvis begränsa sina utsläpp till avlopp och deponi samt minska sin vatten- och energianvändning.

Klimatperspektiv i betalningsinfrastrukturen

Riksbanken följer även utvecklingen på betalningsmarknaden och analyserar kontinuerligt användningen av kontanter och alternativa betalningsmedel i ekonomin för att vid behov kunna anpassa sin verksamhet till förändringar i samhället på det mest hållbara sättet för miljö och individ. I Betalningsrapport 2021 bedömer Riksbanken huruvida betalningar i Sverige är säkra och effektiva.[23] Se Betalningsrapport 2021, Sveriges riksbank. En faktor i bedömningen av effektivitet är att samhällets kostnader, inklusive energiåtgången, för olika betalsätt ska vara låga. I rapporten beskrivs energiåtgången för olika betalsätt och bedömningen är att energiåtgången för kortbetalningar är lägre än för kontanter, och att vissa kryptotillgångar har extremt hög resursåtgång.

I maj 2022 ska Riksbanken lansera en ny tjänst, RIX-INST, som gör det möjligt för banker eller betaltjänstleverantörer att erbjuda fler typer av tjänster där betalningen sker omedelbart. Riksbanken har tecknat ett avtal om att använda Eurosystemets plattform för omedelbara betalningar, som kallas TIPS (Target Instant Payment Settlement), för systemet. TIPS har en låg klimatpåverkan, särskilt i jämförelse med kryptotillgångar som till exempel Bitcoin. Jämförelser med VISA:s kortnätverk indikerar dessutom att TIPS är ett mer energieffektivt alternativ.