Riksbankens Klimatrapport 2021

Ordlista

Till rapportens startsida
Riksbankens Klimatrapport 2021

Ordlista

Publicerad: 4 maj 2022

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive: Ett nytt direktiv inom EU om företags hållbarhetsredovisning. Planeras träda i kraft 2023.

EU:s taxonomi: EU:s taxonomi för hållbara investeringar innebär detaljerade regler för att bedöma om en verksamhet kan definieras som miljömässigt hållbar. Träder i kraft januari 2022.

IFRS, International Financial Reporting Standards: Global redovisningsstandard som har utvecklats av International Accounting Standards Board (IASB), och som alla börsnoterade bolag inom EU är skyldiga att tillämpa.

IFRS Foundation, International Financial Reporting Standards Foundation: En ideell redovisningsorganisation vars främsta mål är att utveckla och främja IFRS genom International Accounting Standards Board (IASB), som den övervakar.

NGFS, Network on Greening the Financial System: Internationellt nätverk där centralbanker och tillsynsmyndigheter samarbetar för att bidra till att utveckla analysen av miljö- och klimatrelaterade risker i den finansiella sektorn.

NFRD, Non-Financial Reporting Directive: EU-direktiv om icke-finansiell rapportering. NFRD införlivades i svensk rätt genom årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554).

TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures: Skapades 2015 av Financial Stability Board i syfte att utveckla rekommendationer för frivillig och konsekvent rapportering av klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter.