Riksbankens Klimatrapport 2021

Varför arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

Till rapportens startsida
Varför arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

Inriktningen på Riksbankens klimatrelaterade arbete

Publicerad: 4 maj 2022

Riksbanken arbetar på medborgarnas uppdrag, för en stark och säker ekonomi genom att bedriva en penningpolitik med prisstabilitet som huvudsakligt mål samt verka för säkra och effektiva betalningar och ett stabilt finansiellt system. Eftersom klimatförändringarna påverkar Riksbankens ansvarsområden är långsiktig hållbarhet viktigt för Riksbanken. Det finns en hållbarhetskommitté i Riksbanken som samordnar och utvecklar arbetet utifrån en hållbarhetsstrategi. Ambitionen är att Riksbanken ska arbeta systematiskt med hållbarhetsdimensionen i alla sina olika verksamheter.[4] Se Riksbankens arbete med hållbarhet.

Baserat på hållbarhetsstrategin ska Riksbanken, inom ramen för sitt mandat, beakta klimatförändringarna och främja en ordnad övergång till en hållbar ekonomi. Det ska ske genom att Riksbanken bland annat

  • arbetar för att den egna verksamheten gradvis ska följa internationella avtal som Parisavtalet
  • bidrar till att öka kunskaperna om klimatförändringarnas effekter på ekonomin genom att bidra med egen forskning och egna analyser
  • har ett hållbarhetsperspektiv på sina tillgångsköp och i förvaltningen av valutareserven inom ramen för vad Riksbankens mandat tillåter
  • verkar för ökad transparens och redovisning relaterat till klimatavtryck
  • verkar för regler på de finansiella marknaderna som minskar de risker som klimatförändringarna kan innebära för det finansiella systemet
  • aktivt medverkar i olika internationella nätverk och samarbeten för att bidra till att minska riskerna med klimatförändringarna på global nivå.