En översikt över fintech och kryptotillgångar

Avslutande kommentar

Till rapportens startsida
En översikt över fintech och kryptotillgångar

Avslutande kommentar

Publicerad: 19 maj 2022

Fintech, inklusive kryptotillgångar, har de senaste åren varit förknippat med en hög tillväxt och det finns i dag en större kännedom om kryptotillgångar i samhället. När ny teknik används för olika finansiella tjänster kan effektiviteten i det finansiella systemet öka. Utveckling och innovation kan nämligen leda till nya tjänster som är billigare, enklare och snabbare för till exempel privatpersoner att använda. Men det medför samtidigt vissa utmaningar för bland annat myndigheter.

Det gäller särskilt kryptotillgångar, som till stor del är oreglerade i många delar av världen samtidigt som det är svårt att följa hur riskerna kopplade till dem utvecklas. Det beror på att det finns en låg tillgänglighet till data om dem. Kryptotillgångar är också förknippade med lågt, eller obefintligt, konsument- och investerarskydd vilket gör det riskfyllt för privatpersoner att investera i dem.

Det finns ingen exakt siffra på hur många svenska hushåll som är exponerade mot kryptotillgångar. Ur en global synvinkel är dock exponeringen mot kryptotillgångar bland svenskar troligen relativ lågt. Även svenska banker och institutionella investerare verkar ha en begränsad exponering mot dem i dagsläget. Det är därför än så länge troligen en låg risk för att störningar på marknaden för kryptotillgångar ska påverka den svenska marknaden och det traditionella finansiella systemet.

Olika internationella bedömare som till exempel Internationella valutafonden och FSB har därtill uttalat sig om att kryptotillgångar inte utgör en systemrisk i dagsläget.[110] Se FSB (2022), ”Assessment of Risks to Financial Stability from Crypto-Assets”, februari 2022, Financial Stability Board och The Crypto Ecosystem and Financial Stability Challenges. Kapitel i Global Financial Stability Report, oktober 2021, Internationella valutafonden. De kan däremot komma att påverka den finansiella stabiliteten längre fram om riskerna kopplade till dem inte hanteras. I linje med det har därför många centralbanker, myndigheter och internationella standardsättande organ ett fortsatt fokus på att följa hur marknaden för kryptotillgångar utvecklas och att vidta åtgärder i den mån det är möjligt och nödvändigt, till exempel genom att utfärda standarder kopplade till kryptotillgångar. Parallellt med det pågår regleringsarbete i många jurisdiktioner, bland annat med syfte att minska riskerna kopplade till kryptotillgångar samt att öka konsument- och investerarskyddet.