En översikt över fintech och kryptotillgångar

Vad är kryptotillgångar?

Till rapportens startsida
Vad är kryptotillgångar?

Vad används kryptotillgångar till?

Publicerad: 19 maj 2022

De flesta kryptotillgångarna har använts som spekulativa investeringar

I huvudsak används kryptotillgångar utan underliggande säkerheter som spekulativa investeringar, alltså att de köps i förhoppning om att deras värde ska öka. Ett tecken på det är att en stor andel – över 50 procent – av det tillgängliga utbudet av Bitcoins hålls i perioder om minst ett år.[50] Citibank (2021), ”Bitcoin: At the Tipping Point”, Citi GPS: Global Perspectives & Solutions, mars 2021, Citibank. Hade de istället använts framför allt som betalmedel hade omsättningstiden varit kortare.

Trots att det inte finns särskilt mycket data tillgänglig tyder det mesta på att det hittills är främst privatpersoner som investerat i kryptotillgångar.[51] A. Blandin et al. (2020), ”3rd Global Cryptoasset Benchmarking Study”, september 2020, Cambridge Centre for Alternative Finance. Men under senare år har också olika institutionella investerare ökat sina exponeringar mot kryptotillgångar, bland annat i jakt på avkastning och i diversifieringssyften.[52] J. Neureuter (2021), “The Institutional Investor Digital Assets Study”, september 2021, Fidelity Digital Assets. Särskilt stort är intresset bland institutionella investerare i Asien och Europa.

Kryptotillgångars, till exempel Bitcoins, korrelation med aktiemarknaden har dock ökat vilket tyder på att de har begränsade diversifieringsegenskaper.[53] T. Adrian, et al. (2022), "Crypto Prices Move More in Sync With Stocks, Posing New Risks", 11 januari 2022, IMF Blog. Blogginlägg tillgängligt på: Crypto Prices Move More in Sync With Stocks, Posing New Risks – IMF Blog. Det kan innebära finansiella risker för de investerare som har exponeringar mot kryptotillgångar om de inte har denna relativt höga korrelation i åtanke. Hittills är dock exponeringen bland institutionella investerare begränsad i jämförelse med deras totala tillgångar. Bankers exponeringar mot kryptotillgångar har också bedömts vara begränsade än så länge.[54] Basel Committee on Banking Supervision (2021), "Prudential treatment of cryptoasset exposures", 10 juni 2021, Bank for International Settlements.

Kryptotillgångar har i relativt liten utsträckning fungerat som betalmedel

De flesta kryptotillgångarna används i relativt liten utsträckning som betalmedel i de flesta länderna. En anledning till det är att många kryptotillgångar inte har de egenskaper som vi generellt sett associerar med betalmedel. Två sådana är att ett betalmedel ska gå snabbt att använda och att det ska hålla ett stabilt värde. I tidigare avsnitt konstaterade vi att kryptotillgångar som Bitcoin och Ethereum har varit volatila och att det därmed inte går att lita på att de är värda ungefär lika mycket från dag till dag. Därtill tar det i genomsnitt tio minuter att genomföra en transaktion med till exempel Bitcoins.[55] O. Bosun (2022), ”Cryptocurrencies like Bitcoin are still not effective payment options”, 23 januari 2022, Yahoo Finance. Som en jämförelse tar en Swishtransaktion enbart ett par sekunder. Även till exempel kortbetalningar går ur kundens perspektiv fort, även om det tar betydligt längre tid att slutligen avveckla betalningen.

Stablecoins uppfyller vissa kriterier kopplade till betalmedel, eftersom de syftar till att bibehålla ett stabilt värde över tid. Än så länge har de emellertid framför allt använts för att underlätta handel med andra kryptotillgångar. Till exempel utgör USD Tether en av de mest handlade kryptotillgångarna, med en volym på omkring 60 miljarder dollar på ett dygn.[56] Baserat på 24-timmarsvolymen den 16 maj.

På senare tid har flera av de största betaltjänstleverantörerna, såsom Mastercard, Visa och PayPal, börjat involvera sig i kryptotillgångar på olika sätt. PayPal har bland annat lanserat en tjänst för amerikanska användare att köpa, sälja och hålla kryptotillgångar. PayPal undersöker även möjligheten att lansera en egen stablecoin som bygger på amerikanska dollar.[57] M. Bellusci (2022), "Paypal Is Exploring Creating Its Own Stablecoin as Crypto Business Grows", 7 januari 2022, uppdaterad 8 januari 2022, CoinDesk. Kortföretagen Mastercard och Visa har till stor del fokuserat på att på olika sätt underlätta användningen av kryptotillgångar som betalmedel.[58] För mer information se Betalningsrapport (2021), Sveriges riksbank. Till exempel har de inlett samarbeten med olika handelsplattformar för kryptotillgångar och gett ut betalkort kopplade till dessa. När man gör ett köp med dessa kort växlas kryptotillgångarna till traditionell valuta genom att kryptotillgångarna säljs. Betalningen går sedan genom de vanliga kortnätverken. I dagsläget finns det ett antal olika kryptobetalkort tillgängliga för svenska kunder, både kredit- och debetkort. På internationell nivå finns det ännu fler alternativ tillgängliga. Visa rapporterade att användningen av kryptotillgångskort nådde 2,5 miljarder dollar under det första finansiella kvartalet 2022, att jämföra med 1 miljard dollar under första halvåret 2021.[59] F. Holland (2022), "Visa says crypto-linked card usage hit $2.5 billion in its first quarter", 28 januari 2022, CNBC. I framtiden skulle alltså kryptotillgångar i större utsträckning kunna komma att användas för betalningar, även i det vanliga samhället.

Finansiella produkter som bygger på kryptotillgångar

Det traditionella sättet att investera i kryptotillgångar har varit att köpa dem direkt. I takt med att marknaderna för kryptotillgångar ökat i storlek har det dock kommit fler olika finansiella produkter som har kryptotillgångar som underliggande tillgång. Det handlar till exempel om finansiella instrument som trackercertifikat, som exakt följer priset på den underliggande tillgången, samt terminsaffärer (eng. futures) och optioner. Vissa av dessa riktar sig framför allt till institutionella investerare, medan andra även finns tillgängliga för privatpersoner. En skillnad mellan att investera direkt i kryptotillgångar och att investera i olika finansiella instrument med kryptotillgångar som underliggande tillgång är att många av instrumenten handlas på reglerade marknader, medan kryptotillgången ofta är oreglerad.

Vissa handelsplattformar där de finansiella produkterna säljs tillåter en hög hävstång.[60] S. Potter (2022), ”Wild Crypto Leverage Is On Offer for Pros In 20 Times Bitcoin Bet”, 26 januari 2022, Bloomberg. Det betyder att man enbart behöver investera en liten del eget kapital och lånar den resterande delen. Därmed finns det en chans att man kan göra stora vinster med en liten investering, samtidigt som risken är att de finansiella förlusterna kan bli stora. Om en person till exempel har hundra kronor i eget kapital att investera och inte använder hävstång så kan förlusten som mest bli hundra kronor, om investeringen tappar hundra procent i värde. Om man å andra sidan investerar med en hävstång på tio gånger innebär det att den totala investeringen blir tusen kronor, det vill säga tio gånger så mycket som det egna kapitalet. Vid en prisförändring på tjugo procent uppgår då vinsten eller förlusten till tvåhundra kronor. Sammantaget innebär det alltså att man kan förlora mer än det kapital man investerat, samtidigt som det finns en chans att man gör en vinst som är större än vad den skulle blivit om man enbart investerat sitt eget kapital.

Det finns också fonder som specialiserar sig på kryptotillgångar och relaterad verksamhet. Vissa av dessa fonder är börshandlade fonder, så kallade exchange traded funds (ETF:er). Det innebär att man kan investera i dem via en vanlig börs.

Vissa handelsplattformar för kryptotillgångar erbjuder också andra tjänster utöver handel med kryptotillgångar, som till exempel lån med kryptotillgångar som säkerhet. Ofta är dessa lån överkollateraliserade, vilket betyder att säkerheten i form av kryptotillgångar överstiger lånebeloppet.