En översikt över fintech och kryptotillgångar

Sammanfattning

Till rapportens startsida
En översikt över fintech och kryptotillgångar

Sammanfattning

Publicerad: 19 maj 2022

Fintech definieras i detta staff memo som när finansiella tjänster kombineras med ny teknik. Fintechområdet inkluderar många av de traditionella tjänsterna vi förknippar med det finansiella systemet som kreditgivning och betalningsförmedling men även helt nya aktiviter till exempel kopplade till kryptotillgångar.

Kryptotillgångar är ett slags digitala tillgångar och de största kryptotillgångarna sett till marknadsvärde är Bitcoin och Ethereum. Många kryptotillgångar har ett värde som fluktuerar mycket, men det finns också kryptotillgångar kallade stablecoins vars syfte är att hålla ett stabilt värde över tid. Marknaden för kryptotillgångar har växt snabbt men utgör fortfarande bara en bråkdel av det globala finansiella systemets storlek.

De flesta kryptotillgångarna har hittills använts som spekulativa investeringar snarare än som betalmedel. En anledning till det är att de ofta saknar egenskaper som vi förknippar med traditionella betalmedel såsom att de ska vara snabba att använda och behålla sitt värde över tid. Det är framför allt privatpersoner som har exponerat sig mot kryptotillgångar. Intresset för kryptotillgångar bland institutionella investerare har dock ökat på senare tid, men deras investeringar är fortfarande begränsade i förhållande till deras totala tillgångar. I takt med att marknaden för kryptotillgångar har ökat i storlek har det också växt fram en marknad med olika finansiella instrument med kryptotillgångar som underliggande tillgångar.

Fintech, inklusive kryptotillgångar, bidrar med innovation och utveckling i det finansiella systemet men kan också ge upphov till utmaningar för myndigheter och risker för det finansiella systemet. Det finns utmaningar och risker specifikt kopplade till kryptotillgångar. Samtidigt är datatillgängligheten kopplad till kryptotillgångar begränsad vilket gör det svårare att följa i vilken takt riskerna utvecklas. Till exempel har kryptotillgångar lågt, eller inget, konsument- och investerarskydd och det finns en viss grad av anonymitet kopplad till kryptotillgångar vilket gör att de kan användas för illegala transaktioner. Om sammankopplingen mellan det traditionella finansiella systemet och marknaden för kryptotillgångar ökar, till exempel genom större exponeringar bland traditionella finansiella aktörer ökar, kan det leda till risker för det finansiella systemet.

Kryptotillgångar är i dagsläget oreglerade i många delar av världen. Därför pågår det regleringsarbete i många jurisdiktioner, till exempel inom EU. Många olika standardsättande organ bedriver också arbete kopplat till kryptotillgångar, bland annat med att ta fram standarder för att begränsa olika risker som kryptotillgångar kan skapa.

Det är svårt att uttala sig om hur utbredd exponeringen mot kryptotillgångar är bland till exempel svenska hushåll. Men ur ett globalt perspektiv bedöms dock exponeringen bland svenskar vara relativt låg. Exponeringen bland svenska banker och institutionella investerare verkar också vara begränsad i dagsläget. Det är därför troligen en låg risk för att störningar på marknaden för kryptotillgångar ska påverka det svenska finansiella systemet och dess aktörer. Kryptotillgångar kan däremot komma att påverka den finansiella stabiliteten längre fram om till exempel exponeringarna bland traditionella finansiella aktörer ökar.

Författare: Hanna Eklööf, avdelningen för finansiell stabilitet[1] Författaren vill tacka Christoph Bertsch, Thomas Jansson, Reimo Juks, Kristian Jönsson, Tommy Persson, Olof Sandstedt och Johanna Stenkula von Rosen från Riksbanken samt Klas Malmén och Charlotte Fried från Finansinspektionen för värdefulla synpunkter under arbetet med detta staff memo.