En översikt över fintech och kryptotillgångar

Varför är fintech av intresse för myndigheter?

Till rapportens startsida
Varför är fintech av intresse för myndigheter?

Kryptotillgångar ger upphov till vissa risker

Publicerad: 19 maj 2022

Ökad exponering för traditionella finansiella aktörer kan leda till systemrisker

Flera kryptotillgångar utan underliggande säkerheter har ökat markant i pris de senaste åren, men också upplevt en hög grad av volatilitet. Turbulensen på marknaden för kryptotillgångar under maj 2022 är ett tydligt tecken på det. Det innebär med andra ord att det finns en chans att tjäna stora pengar, men det finns samtidigt en stor risk att förlora delar av eller hela sin investering. Hittills tyder data på att det framför allt är privatpersoner som är exponerade mot kryptotillgångar. Det betyder att de eventuella prisfall som kan ske får negativa konsekvenser för den enskilda individen.

Men intresset från traditionella finansiella aktörer, som fonder och banker, att exponera sig mot kryptotillgångar har ökat under de senaste åren. Det beror bland annat på att avkastningen på kryptotillgångar utan underliggande säkerheter och relaterade finansiella produkter kan vara hög. När sammankopplingen ökar mellan dessa kryptotillgångar och det traditionella finansiella systemet, ökar även risken för att prisvolatiliteten hos kryptotillgångarna får konsekvenser för det finansiella systemet som helhet. Om till exempel en fond skulle ha stora exponeringar mot en kryptotillgång som tappar i värde kan det leda till att fonden får svårigheter att möta andra finansiella åtaganden. Dessa problem kan sprida sig vidare till banker och medföra att förtroendet för det finansiella systemet som helhet minskar. Än så länge verkar dock exponeringen bland banker och institutionella investerare vara begränsad. Om den ökar framöver kan det dock ge upphov till risker för den finansiella stabiliteten.[83] FSB (2022), ”Assessment of Risks to Financial Stability from Crypto-Assets”, februari 2022, Financial Stability Board.

Med kryptotillgångar istället för nationella valutor kan till exempel prisfall få större konsekvenser

I flera utvecklingsländer har den nationella valutan ersatts av en annan valuta, oftast amerikanska dollar. Det är något som brukar kallas för valutasubstitution, eller dollarisering om den nationella valutan ersätts med dollar. Det är ofta ett resultat av att den egna valutan misskötts, till exempel så att inflationen varit väldigt hög och urholkat valutans värde. Dollarisering leder till att den lokala marknaden påverkas mycket av de beslut som den amerikanska centralbanken fattar, till exempel kopplat till penningpolitik. Det medför också att den nationella centralbanken har mycket begränsad möjlighet eller ingen möjlighet alls att genomföra sin egen penningpolitik eller vidta åtgärder för att värna finansiell stabilitet.

Ett liknande scenario skulle kunna ske om kryptotillgångar ersätter den lokala valutan. Detta kallas för kryptoisering eller digital dollarisering. Särskilt ses detta som en risk om valutan ersätts av en stablecoin utgiven av ett bigtechföretag. Det beror på att en sådan stablecoin har förutsättningar att snabbt kunna växa sig väldigt stor genom de många användare som bigtechföretagen har. Men kryptoisering kan även ske med andra kryptotillgångar, till exempel Bitcoin.

Sannolikheten att kryptoisering sker är större för utvecklingsländer än för länder som Sverige som har ett välutvecklat finansiellt system och där förtroendet för myndigheterna är högt. Kryptoisering kan medföra att risker kopplade till kryptotillgångar, till exempel risken för stora prisfall, får en stor spridning i ekonomin. Samtidigt blir det svårt för till exempel centralbanken att vidta åtgärder när detta sker eftersom dess verktyg är kopplade till den nationella valutan. Det gör även att centralbanken inte kan bedriva penningpolitik och främja finansiell stabilitet.

I dagsläget är graden av kryptoisering i världen begränsad.[84] BIS Quarterly Review, mars 2022, Bank for International Settlements. Som tidigare har nämnts har dock Bitcoin gjorts till lagligt betalningsmedel i bland annat El Salvador, vilket medför att Bitcoin på sikt skulle kunna ersätta amerikanska dollar helt eller delvis som valuta i El Salvador.

Kryptotillgångar som verktyg inom kriminella aktiviteter

Kryptotillgångar är relativt anonyma samtidigt som det finns en hög grad av transparens genom att till exempel alla transaktioner registreras på blockkedjan.

Från myndigheters håll finns en oro för att kryptotillgångar ska användas för olika typer av kriminell verksamhet, till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism. Under 2021 uppskattas det totala värdet av kryptotillgångar som kan hänföras till kriminella aktiviteter till ungefär 14 miljarder dollar, eller 0,15 procent av den totala transaktionsvolymen för kryptotillgångar.[85] Chainalysis (2022), ”The 2022 Crypto Crime Report”, februari 2022, Chainalysis. En stor del av detta rör stulna kryptotillgångar och bedrägerier. I förhållande till den totala transaktionsvolymen är det dock en minskning gentemot tidigare – år 2019 uppskattades knappt 3,4 procent av transaktionsvolymen vara hänförlig till kriminella aktiviteter.

För att minska dessa aspekter finns det inom EU ett initiativ med regler som syftar till att öka kundkännedomen bland annat för handelsplattformar för kryptotillgångar och hindra att kryptotillgångar används för illegala transaktioner.[86] Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, COM(2021) 420 final, juli 2021. Därtill har myndigheter vissa förutsättningar att spåra kryptotillgångstransaktioner som kan kopplas till kriminella aktiviteter. Det gäller framför allt om kryptotillgångarna växlas till olika nationella valutor, eftersom det traditionella finansiella systemet har kontroller för att öka kundkännedomen och minska risken för bland annat penningtvätt. Till exempel lyckades amerikanska myndigheter spåra knappt 120 000 Bitcoins, i dagsläget värda drygt 3,5 miljarder dollar, som stulits från handelsplattformen Bitfinex.[87] A. R. Chow (2022), "Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin", 10 februari 2022, TIME.