Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Att mäta klimatrelaterade finansiella risker för stater och regioner i framtiden

Till rapportens startsida
Att mäta klimatrelaterade finansiella risker för stater och regioner i framtiden

Koldioxidavtrycket kan fungera som en byggsten i framåtblickande mått

Publicerad: 12 april 2022

För att få en mer heltäckande analys av klimatriskerna för tillgångsportföljer behöver vi komplettera bakåtblickande mått på utsläpp av växthusgaser – som koldioxidintensitet – med framåtblickande mått på omställningsrisker. Sådana mått avser att fånga hur stor och kostsam omställning som krävs i ett land för att minska utsläppen eller att mäta i vilken grad ett land är på väg att uppfylla olika klimatmål som exempelvis Parisavtalet. Sådana mått kan baseras på länders och regioners data om utsläpp av växthusgaser i kombination med prognoser för klimatförändringar. Man kan till exempel göra stresstester eller scenarioanalyser och på så sätt redovisa omställningsrisken för en tillgångsportfölj. Ett annat exempel kan vara att se hur stor andel av länderna i en portfölj med obligationer som har satt upp klimatmål.

Ett problem med dessa mått är dock att de tenderar att vara mer komplexa och känsliga för antaganden i beräkningarna än exempelvis koldioxidavtrycket. Något enskilt mått som kan visa storleken på omställningsriskerna för ett land finns inte idag men håller på att utvecklas.

Omställningsrisker kan också behöva kompletteras med mätning av fysiska klimatrisker. Därtill kan ett land även påverkas av miljörisker, såsom förlust av biodiversitet, vilket i förlängningen kan leda till minskad ekonomisk aktivitet.