Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Till rapportens startsida
Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Koldioxidavtrycket för Riksbankens valutareserv beräknas för obligationer utgivna av stater och regioner

Publicerad: 12 april 2022

Koldioxidavtrycket för Riksbankens valutareserv är 298 000 ton koldioxidekvivalenter per miljard dollar BNP den 31 mars 2022 (se Diagram 5). Koldioxidavtrycket beräknas för valutareservens innehav av obligationer emitterade av stater och regioner, som tillsammans utgör drygt 93 procent av valutareservens marknadsvärde. Resterande 7 procent består av obligationer emitterade av mellanstatliga organisationer och statsgaranterade organisationer samt av likvida medel på bankkonto. För dessa innehav saknas antingen data på utsläpp av växthusgaser eller så är rapporteringen inte tillräckligt utvecklad än. Därför ingår dessa innehav inte i beräkningarna. Koldioxidavtrycket för valutareserven måste därför tolkas med en viss försiktighet i och med att de innehav som inkluderas får en högre vikt i beräkningen än om alla innehaven i valutareserven hade tagits med.

Om vi i stället hade uppskattat koldioxidintensiteten för de innehav som vi saknar data för med respektive lands koldioxidintensitet, hade valutareservens koldioxidavtryck varit 296 000 ton koldioxid per miljard dollar BNP den sista mars 2022, det vill säga 2 000 ton koldioxid per miljard dollar BNP lägre. Att avtrycket blir lägre beror främst på att andelen tillgångar i euro[23] För eurotillgångarna används koldioxidintensiteten för Tyskland som approximation. (som har lägre koldioxidintensitet) ökar samtidigt som andelen tillgångar i amerikanska dollar (med relativt sett högre intensitet) minskar (se Diagram 4).

Diagram 5. Koldioxidavtrycket för valutareserven den 31 mars 2022 Ton koldioxidekvivalenter som släpptes ut per miljard dollar BNP år 2019 Diagram 5. Koldioxidavtrycket för valutareserven den 31 mars 2022
Anm. Koldioxidavtrycket för valutareserven baseras på drygt 93 procent av valutareservens tillgångar, det vill säga de obligationer som är emitterade av stater eller regioner. Källa: UNFCCC GHG Data Interface, OECD National Accounts Statistics och författarnas beräkningar.