Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Beräkning av koldioxidavtrycket för Riksbankens valutareserv

Till rapportens startsida
Beräkning av koldioxidavtrycket för Riksbankens valutareserv

Hur påverkar klimatrelaterade risker ekonomin och det finansiella systemet?

Publicerad: 12 april 2022

Finansiella risker som är relaterade till omställningen till en mindre fossilberoende ekonomi kallas för omställningsrisker. Omställningsrisker för ett land (eller region) uppstår av alla de politiska, juridiska, teknologiska och marknadsmässiga förändringar som uppstår i och med övergången till en ekonomi med lägre växthusgasutsläpp. Till exempel skulle politiska beslut som höjd koldioxidskatt, subventionering av förnybar energi eller förbud av användning av bensindrivna bilar, som är tänkta att bidra till minskad användning av fossila bränslen, ändra konkurrensen eller andra förutsättningar för vissa marknader. Detta kan i sin tur öka den statsfinansiella risken via exempelvis ökade utgifter eller minskade skatteintäkter från tidigare lönsamma marknader. Omställningen kan även få konsekvenser för prissättningen av värdepapper på de finansiella marknaderna, såsom aktiemarknaden, kreditmarknaden eller råvarumarknaden, vilket i sin tur påverkar investerares finansiella risk.

I oktober 2020 presenterade International Network for Sustainable Financial Policy Insights, Research and Exchange (INSPIRE) en rapport om kopplingen mellan klimatförändringar och staters kreditrisk som identifierade sex transmissionskanaler genom vilka klimatrelaterade risker kan öka den statsfinansiella risken, bland annat skatteintäkterna, handelsbalansen och de utländska investeringarna i landet. Analysen visar på att högre sårbarhet för klimatrisker leder till betydande ökningar av kostnaderna för statlig upplåning.[17] Se INSPIRE (2020). En annan rapport från Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) visar på att klimatrelaterade riskdrivare påverkar bankers traditionella riskkategorier (kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk och anseenderisk) snarare än att ge upphov till en ny typ av risk.[18] Se BCBS (2021).