Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Redovisning av koldioxidavtrycket ökar transparensen kring klimatrelaterade risker

Till rapportens startsida
Redovisning av koldioxidavtrycket ökar transparensen kring klimatrelaterade risker

Riksbanken har en valutareserv för att kunna uppfylla sitt lagstadgade mål och utföra sina uppdrag

Publicerad: 12 april 2022

Riksbanken innehar en valutareserv. Syftet med den är att Riksbanken ska kunna ge tillfälligt likviditetsstöd i utländsk valuta, köpa och sälja valuta i penning- och valutapolitiskt syfte och uppfylla de åtaganden som följer av Sveriges medlemskap i Internationella valutafonden (IMF).

För att Riksbanken ska ha god beredskap att använda valutareserven består den till största del av obligationer utgivna av stater (se Diagram 1), eftersom sådana tillgångar snabbt kan omvandlas till likvida medel.[9] Se Riksbankens finansiella risk- och investeringspolicy och underliggande regler, 9 december 2021. Därutöver består valutareserven även av obligationer och andra räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet utgivna av mellanstatliga organisationer (till exempel Bank for International Settlements, BIS), regionala myndigheter (obligationer utgivna av australiska delstater och kanadensiska provinser), statsgaranterade organisationer samt likvida medel på bankkonto.

Diagram 1. Fördelning av olika tillgångsklasser i valutareserven den 31 mars 2022 Procent Diagram 1. Fördelning av olika tillgångsklasser i valutareserven den 31 mars 2022
Anm. Diagrammet illustrerar valutareservens innehav av obligationer fördelat per typ av emittent: stater, regionala myndigheter, mellanstatliga organisationer och statsgaranterade organisationer. Reserven har även tillgångar i form av likvida medel på bankkonto. Källa: Sveriges Riksbank

När Riksbanken bestämmer vilka tillgångar som ska finnas i valutareserven är utgångspunkten det så kallade beredskapsbehovet.[10] Faktorer som påverkar Riksbankens beredskapsbehov är de svenska bankernas behov av utländsk valuta i en finansiell kris, behovet av beredskap för valutainterventioner, storleken på internationella åtaganden samt behovet av att skapa förtroende för att Riksbanken har tillräckliga resurser för att uppfylla sitt lagstadgade mål och utföra sina uppdrag. Valutareserven utgörs framför allt av tillgångar i amerikanska dollar och euro, men även brittiska pund samt norska och danska kronor (se Diagram 2). Reserven innehåller till största delen tillgångar i dessa fem valutor som Riksbanken behöver hålla i beredskapssyfte, men för att sprida riskerna har Riksbanken även valt att låta en mindre del av valutareserven bestå av tillgångar i australiska och kanadensiska dollar.

Diagram 2. Tillgångarna i valutareserven uppdelade per valuta den 31 mars 2022 Procent Diagram 2. Tillgångarna i valutareserven uppdelade per valuta den 31 mars 2022
Anm. Diagrammet visar hur stor andel tillgångarna i respektive valuta utgör av valutareserven. Den 31 mars 2022 var det totala marknadsvärdet på valutareserven 379,4 miljarder kronor. Källa: Sveriges Riksbank