Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Beräkning av koldioxidavtrycket för Riksbankens valutareserv

Till rapportens startsida
Beräkning av koldioxidavtrycket för Riksbankens valutareserv

Koldioxidavtrycket visar hur pass utsläppsintensiv en finansiell tillgångsportfölj är

Publicerad: 12 april 2022

Koldioxidavtrycket visar hur mycket koldioxid och andra växthusgaser som de finansiella tillgångarna i en portfölj generar i förhållande till de varor och tjänster som produceras. Måttet visar således utsläpp per en enhet produktion.

Koldioxidavtrycket tar även hänsyn till andra växthusgaser än koldioxid. Därför används en gemensam enhet som kallas för koldioxidekvivalenter.[15] Koldioxidekvivalenter är ett mått där olika växthusgasers uppvärmningspotential har översatts till en gemensam enhet. Utsläppen av en viss mängd växthusgas har nämligen olika påverkan på klimatet. Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis växthusgasen metan 28 gånger mer till den globala uppvärmningen än koldioxid, vilket innebär att ett ton metanutsläpp motsvarar cirka 28 ton koldioxidekvivalenter. Se IPCC (2014). Det måttet tar hänsyn till att olika växthusgaser påverkar klimatet olika mycket.

Koldioxidavtrycket är ett bakåtblickande mått eftersom det visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från portföljens innehav sett ut de senaste tolv månaderna. En portföljs koldioxidavtryck utgörs av ett vägt genomsnitt av koldioxidintensiteten hos de enskilda innehaven som portföljen består av. En portfölj med lågt koldioxidavtryck innebär att de finansiella tillgångarna i portföljen har investerats i länder eller regioner som har ett lägre utsläpp av växthusgaser vid produktionen av varor och tjänster inom det geografiska områdets gränser. Eftersom växthusgasutsläppen visas i förhållande till värdet av de varor och tjänster som produceras visar koldioxidavtrycket utsläppsintensiteten i portföljens investeringar. Detta innebär att resultatet kan jämföras mellan portföljer av olika storlekar.

Utöver att visa en historisk ögonblicksbild av en portföljs koldioxidavtryck kan måttet användas för att illustrera hur koldioxidavtrycket utvecklar sig över tid. Avtrycket kommer att variera över tid i takt med att utsläppen och produktionen förändras, men också när portföljens sammansättning ändras. Mätningen påverkas också av förändringar i inflationen och växelkurserna.