Testperiod för Swestr

Riksbanken genomförde under första delen av 2021 en testperiod för Swestr i syfte att testa, utvärdera och förbättra hur arbetet med Swestr bedrivs. Under testperioden publicerades en preliminär notering för Swestr varje svensk bankdag. Testperioden avslutades i och med att Swestr kunde börja användas som referensränta i finansiella kontrakt från och med värdedag den 1 september 2021.

Testperioden löpte från och med värdedag 26 januari 2021 till och med värdedag 31 augusti 2021. Följaktligen publicerades preliminära noteringar för Swestr varje bankdag från och med 27 januari 2021 till och med 1 september 2021.

Syftet med testperioden var bland annat att testa, utvärdera och förbättra system, rutiner och processer hos såväl Riksbanken som rapportörer. Under testperioden gjorde Riksbanken därför justeringar i interna system och rutiner till följd av lärdomar från löpande utvärderingar.

I samband med att testperioden avslutades togs testperiodens preliminära noteringar för Swestr bort från Riksbankens API och sökfunktionen på riksbank.se. Testperiodens data finns istället i Exceldokumentet i länklistan nedan.

Justerad trimningsmetod

Även metodologin för Swestr var föremål för utvärdering under testperioden. Denna utvärdering resulterade bland annat i att den trimningsmetod som används för Swestr justerades.

I den metodologi för Swestr som beslutades i november 2020 bearbetades transaktionsdata inför beräkningen genom att trimma bort 25 procent av transaktionsvolymen inom vardera av de fyra kategorierna av motparter. Dessa fyra kategorier lades sedan samman och Swestr beräknades som ett volymviktat genomsnitt av räntor i det trimmade beräkningsunderlaget.

Mot bakgrund av den utvärdering som gjorts under testperioden och de synpunkter som inhämtades i remissförfarandet hösten 2020 beslutade Riksbanken i juni 2021 att slopa användningen av motpartskategorier i beräkningsmetoden för Swestr. Trimningen sker alltså med 25 procent på det sammantagna transaktionsunderlaget innan en volymviktad medelvärdesränta beräknas. Den justerade beräkningsmetoden har tillämpats från och med noteringen med värdedag 1 juli 2021, som publicerades den 2 juli 2021.

Omräknade serier för Swestr

I samband med beslutet att justera trimningsmetoden beslutades även att Riksbanken skulle publicera omräknade värden för Swestr för perioden från och med 26 januari 2021 till och med 30 juni 2021. Syftet med att göra detta är att tillhandahålla en historik för Swestr under testperioden som utgår från den utformning av Swestr som kommer gälla framöver, vilket bland annat är viktigt för marknadsaktörernas arbete med att ta fram en ersättningsränta (så kallad fallback) för Stibor.

Det har sedermera framkommit vissa systematiska fel i de inrapporterade transaktionerna under delar av försommaren, vilket har påverkat det transaktionsunderlag som de preliminära noteringarna för Swestr och omräkningen baserats på. Även om anledningen till felaktigheterna inte låg hos Riksbanken vidtar även Riksbanken åtgärder för att minska risken att en liknande situation uppstår igen.

Riksbanken har därför valt att tillhandahålla två tidserier med omräknade värden, vilka återfinns i Excelarket i länklistan nedan. Den ena tidsserien är en ren omräkning av Swestr-noteringarna och avspeglar således den direkta effekten av förändringen i trimningsmetod. Den andra tidsserien ger en mer rättvisande bild av var Swestr borde ha fastställts om inte felrapportering skett. Notera att denna tidsserie även tar hänsyn till andra situationer där revideringar av transaktionsunderlaget skett i efterhand och avspeglar all tillgänglig information per den 8 juli 2021.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-01