Den svenska finansmarknaden 2024

Den reala ekonomins behov av finansiella tjänster

Till rapportens startsida
Den svenska finansmarknaden 2024

Den reala ekonomins behov av finansiella tjänster

Det svenska finansiella systemet är stort och aktörerna i det är nära sammankopplade. I kommande kapitel kommer vi att beskriva de olika aktörerna, hur stora de är samt reda ut hur kopplingarna mellan dem ser ut och varför de uppkommer. Utgångspunkten i detta kapitel är att olika reala aktörer i samhället – som hushåll, icke-finansiella företag och den offentliga sektorn – behöver en mängd olika finansiella tjänster. Deras behov och hur de agerar utifrån dem påverkar hur det finansiella systemet ser ut.

Publicerad: 19 juni 2024

När hushåll, företag och den offentliga sektorn, det vill säga staten och kommunerna, vill spara och låna finns det finansiella intermediärer av olika slag som förmedlar den typen av tjänster. För att kunna uppfylla behoven från sina kunder, skapa vinst för sina ägare och följa de regler som myndigheterna ställer behöver intermediärerna interagera med andra aktörer i det finansiella systemet. I Diagram 4 nedan kan du översiktligt se hur kapital och transaktioner går mellan dessa olika aktörer, vilket ger en uppfattning om hur omfattande kopplingarna mellan dem är.

Diagram 4. Kopplingar i det finansiella systemet med hushållen och företagen som utgångspunkt Figuren illustrerar att det finns omfattande kopplingar mellan hushåll, företag, banker och kapitalförvaltare, där mer ingående beskrivningar om vilka de är och hur de uppstår ges i texten i kapitlet.

Anm. Schematisk bild. ”VP” står för emitterade värdepapper. ”Sparande” avser insättningar (inlåning) i banker. Reala tillgångar är exkluderade. Flöden och sammanlänkningar som uppkommer genom olika typer av betalningar och transaktioner tas upp i avsnittet Finansiell infrastruktur möjliggör betalningar.

Källa: Riksbanken.

I detta kapitel utgår vi ifrån de behov de reala aktörerna har av finansiella tjänster – det vill säga efterfrågan. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att även det utbud av tjänster som finansiella aktörer erbjuder har en stor påverkan på det finansiella systemet. Finansiella företag försöker ständigt utveckla och bredda sina produktutbud genom tekniska innovationer inom finanssektorn (Läs mer i Fakta – Fintech). Det kan i bästa fall leda till effektivare tjänster och bättre konkurrens, vilket i regel gynnar konsumenten. Men en del innovationer riskerar snarare att urholka konsumentskyddet eller skapa andra problem om nödvändiga regelverk ännu inte hunnit komma på plats.