Den svenska finansmarknaden 2024

Fakta – Fintech

Till rapportens startsida
Den svenska finansmarknaden 2024

Fakta – Fintech

Publicerad: 19 juni 2024

Fintech är ett samlingsbegrepp för teknologisk innovation inom finanssektorn. Typiskt sett används begreppet fintech för att beskriva innovation baserat på ny teknologi som kan resultera i nya affärsmodeller, processer eller produkter som påverkar förmedlingen av finansiella tjänster. Det är ett brett begrepp och innefattar i princip alla de aktiviteter som vi traditionellt sett associerar med det finansiella systemet, som betalningsförmedling, kreditgivning, tillgångsförvaltning och försäkringsrelaterade tjänster. Dessutom omfattar fintech helt nya aktiviteter kopplade till exempelvis kryptotillgångar.

Både traditionella aktörer på den finansiella marknaden och nya aktörer kan ägna sig åt fintech, men till skillnad från de traditionella aktörerna tenderar de nya aktörerna oftast att bygga en affärsmodell som är helt fokuserad på en eller ett par produkter som de utvecklat. Deras mål är med andra ord inte att bli heltäckande aktörer. I Sverige har många nya aktörer en licens för betalningsförmedling då de hittills fokuserat främst på innovation inom betalningsområdet. För att attrahera kunder utvecklar de ofta produkter som kan vara effektivare och billigare än traditionella finansiella tjänster tack vare användningen av ny teknik och nya affärsmodeller. Alternativt erbjuder de sina tjänster till kundsegment vars finansiella behov inte fullt ut mötts av traditionella banker.

Fintechsektorn har vuxit snabbt de senaste tio åren – både i Sverige och utomlands. Sektorn ligger även väl till i Sverige i internationell jämförelse, där Sverige ofta rankas som topp fyra i Europa för fintechinvesteringar, eller topp tio i världen.[97] Se exempelvis Innovate Finance, FinTech Investment Landscape 2022. Några anledningar till detta är att den digitala infrastrukturen är välutvecklad och att IT-kunnandet hos befolkningen är stort. Trots den här tillväxten utgör dock nya fintechaktörer en väldigt liten del av den totala verksamheten på finansmarknaden. I Sverige har fintechaktörernas bidrag till BNP exempelvis gått från att motsvara 0,01 procent av BNP till 0,15 procent mellan 2008 och 2018.[98] Tillväxtanalys (2020) Svensk fintech: En kartläggning och analys av sektorn, dess innovationskraft och utmaningar. PM 2020:20. Tillväxten i fintechsektorn har även mattats av sedan räntorna började höjas under 2022, då tillgången till investerarkapital har blivit mer begränsad för nya aktörer, samtidigt som kraven på lönsamhet ökat.

De nya fintechaktörerna utgör dock en viktig faktor i att dels öka konkurrensen överlag i finanssektorn, dels i att få traditionella aktörer att öka sin innovationstakt. I detta hänseende kan, men behöver inte, fintechaktörer utgöra ett hot mot traditionella aktörer. Eftersom de oftast fokuserar på en eller ett fåtal produkter finns det ofta möjlighet för dem att samarbeta med exempelvis traditionella storbanker. I flera fall har exempelvis traditionella aktörer etablerat partnerskap med fintechaktörer för att kunna erbjuda den tjänst som aktören utvecklat som en del i sin produktportfölj. Det är heller inte ovanligt att storbanker väljer att investera i de här aktörerna för att på så sätt få tillgång till de nya tjänster som de utvecklat.