Reporäntan oförändrad på −0,50 procent

Pressmeddelande Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. För att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och räknar liksom tidigare med att höja räntan först i mitten av 2018. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017, enligt direktionens beslut i april. Eftersom nuvarande köpprogram löper året ut ger det möjlighet att avvakta ytterligare information som kan påverka ett beslut i december om en eventuell förlängning av köpen. Direktionen har också fattat beslut om att förlänga det mandat som underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden.

Utvecklingen sedan september har varit i linje med Riksbankens prognoser i såväl omvärlden som Sverige. Återhämtningen i omvärlden fortsätter men det globala inflationstrycket är dämpat och ränteläget är lågt. Normaliseringen av penningpolitiken i omvärlden väntas ta tid.

Riksbankens penningpolitik har bidragit till att den svenska konjunkturen är stark. Sysselsättningsgraden är historiskt hög. Inflationen har stigit och var 2,3 procent i september. Framförallt är det tjänstepriserna som ökar snabbt, vilket avspeglar att den starka konjunkturen nu sätter tydligare avtryck i prisökningstakten. 

Konjunkturen behöver fortsätta att sätta avtryck i priserna

En del av uppgången i inflationen de senaste månaderna förklaras dock av tillfälliga faktorer. Inflationen väntas därför sjunka tillbaka något den närmaste tiden men är fortsatt nära 2 procent de närmaste åren. Det har tagit tid och krävts mycket stöd av penningpolitiken att få upp inflationen och inflationsförväntningarna. Det är därför viktigt att den starka svenska konjunkturen fortsätter att sätta avtryck i prisutvecklingen så att inflationsförväntningarna förblir förankrade vid målet. För att inflationen ska ligga kvar nära målet är det också viktigt att kronans växelkurs inte stärks alltför snabbt. Det skulle exempelvis kunna hända om Riksbankens penningpolitik avviker tydligt från omvärldens.

Expansiv penningpolitik för en inflation fortsatt nära målet

Mot denna bakgrund har Riksbankens direktion beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Direktionen räknar liksom tidigare med att låta reporäntan ligga kvar på den nivån till mitten av 2018 då långsamma räntehöjningar inleds. Köpen av statsobligationer fortsätter under 2017, i enlighet med beslutet i april. Eftersom köpprogrammet löper året ut ger det möjlighet att avvakta ytterligare information som kan påverka ett beslut i december om en eventuell förlängning av köpen. Direktionen har också fattat beslut om att förlänga det mandat som underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden.

Riksbanken har, precis som tidigare, beredskap att införa ytterligare penningpolitiska lättnader om det behövs för att stabilisera inflationen och värna inflationsmålet. Alla de verktyg som Riksbanken har redogjort för tidigare kan användas vid behov.

Penningpolitiken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen och bidrar på så sätt till en god ekonomisk utveckling. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt till att öka riskerna kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta *
  20162017201820192020
KPI 1,0 1,8 (1,8) 1,9 (2,1) 2,8 (2,9) 3,1
KPIF 1,4 1,9 (2,0) 1,8 (1,9) 2,1 (2,1) 2,1
BNP 3,3 2,9 (3,2) 2,9 (2,7) 2,0 (2,0) 1,9
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
6,9 6,7 (6,7) 6,5 (6,5) 6,5 (6,5) 6,5
Reporänta, procent -0,5  -0,5 (-0,5) -0,4 (-0,4) 0,0 (0,0) 0,6

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2017 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan *
 2017
kv3
2017
kv4
2018
kv1
2018
kv4
2019
kv4
2020
kv4
Reporänta -0,50 -0,50
(-0,50)
-0,50
(-0,50)
-0,27
(-0,27)
0,24
(0,24)
0,75

*Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2017 inom parentes.

Källa: Riksbanken

Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att förlänga mandatet för valutainterventioner. Flodén angav samma motivering som vid besluten i januari, februari och juli 2016 samt februari 2017. Ohlsson ansåg att i ett läge med inflation och inflationsförväntningar nära målet kan eventuella interventioner på valutamarknaden handläggas utan särskilda mandat.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 1 november. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 9 november. Mer information om mandatet för valutainterventioner finns i separat protokollsbilaga på www.riksbank.se. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Mattias Erlandsson, tf. bitr. chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08