Så betalar svenskarna 2019

Kontanter används alltmer sällan

Ladda ner PDF

Sveriges utveckling skiljer sig från andra länders

Publicerad: 7 november 2019

I Sverige har mängden kontanter i omlopp halverats sedan 2007. Den utvecklingen är unik för Sverige, även om Norge också ligger på en låg nivå. I de flesta andra länder ökar tvärtom mängden kontanter. Ett enkelt sätt att jämföra kontantmängden i olika länder är att sätta den i relation till ekonomins storlek (bruttonationalprodukt, BNP). I Sverige och Norge har kvoten kontanter/BNP fallit och är nu väsentligt lägre än i andra länder. Sedan januari 2018 har kontantmängden ökat något i Sverige, vilket förmodligen främst beror på att hushåll börjar ta ut kontanter igen efter att sedel- och myntutbytet avslutats. Sett över längre tid ser vi att mängden sedlar och mynt som cirkulerar i samhället minskar.

I många andra länder har kontantmängden i relation till BNP i stället stigit sedan finanskrisen 2008-2009, eftersom efterfrågan på kontanter ökar snabbare än ekonomins tillväxttakt. Det kan ha att göra med en önskan att flytta en del av sparandet från banksystemet i tider då det upplevts som osäkert. I vissa fall kan det röra sig om sparande eller om att man använder kontanterna utanför landet som ger ut valutan. Vissa valutor, som till exempel dollar och euro, anses ofta som säkra placeringar runt om i världen. Att mängden kontanter i dessa valutor ökar snabbare än ländernas BNP kan alltså ha många olika orsaker.

Diagram: I Norge och Sverige faller kontantmängden.csv

I Norge och Sverige faller kontantmängden. I andra länder växer den. Diagrammet visar att kontanternas andel av BNP har fallit trendmässigt och är mycket låg i Sverige och Norge, där den motsvarar en procent av BNP. I andra länder är kontanternas andel betydligt högre, exempelvis uppgår den till närmare 10 procent av BNP i euroområdet. (Klicka på förklaringen under diagrammet för att dölja eller visa en serie.) Källor: BIS och ECB.