Så betalar svenskarna 2019

Kontanter används alltmer sällan

Ladda ner PDF

Har vi rätt att kräva kontanttjänster av banken?

Publicerad: 7 november 2019

I dag gäller principen om avtalsfrihet också för banker i förhållande till deras kunder. Även där kan avtalet vara skriftligt eller muntligt. Det behöver alltså inte vara fråga om ett regelrätt skriftligt avtal, utan det räcker med att kunden informeras om att banken inte tar emot kontanter.

I propositionen Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster från den 26 september 2019 föreslår regeringen lagändringar som ska säkra tillgången till kontanter och betaltjänster. Banker med verksamhet i Sverige och med en inlåning över 70 miljarder kronor, ska få ett särskilt ansvar för att se till att det finns en fungerande kontantservice i hela landet. Enligt förslaget ska svenska banker eller filialer till utländska banker som tillhandahåller betalkonton till konsumenter och företag också tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar i betryggande utsträckning i hela landet. Regeringen ska i föreskrifter precisera vad den skyldigheten innebär. Om en bank inte fullgör sina skyldigheter, ska Finansinspektionen få ingripa genom föreläggande om rättelse och sanktionsavgift. Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.