Så betalar svenskarna 2019

Riksbanken avser att använda TIPS

Ladda ner PDF

I framtiden behövs förstärkningar

Publicerad: 7 november 2019

Hushåll och företag förväntas efterfråga sekundsnabba betalningar i allt högre utsträckning, och på sikt kommer troligtvis nya arrangemang dimensionerade för större betalningsflöden att behövas. År 2018 stod Swish för sex procent av det totala antalet elektroniska betalningar i Sverige. Riksbanken anser att fler betalningar ska kunna ske omedelbart om kunden så önskar. Till skillnad från alla andra betalningar avvecklas Swish-betalningar på en privat teknisk plattform och inte genom Riksbankens betalningssystem RIX. I takt med att omedelbara betalningar blir allt viktigare ökar även de samhälleliga konsekvenserna av potentiella störningar i betalningsflödet. Det är därför viktigt att även omedelbara betalningar avvecklas på en plattform hos Riksbanken.

Riksbanken har därför undersökt hur man skulle kunna se till att omedelbara betalningar kan ske dygnet runt direkt via Riksbanken. En möjlighet är att Riksbanken själv utvecklar eller upphandlar en plattform för omedelbara betalningar. Det skulle kunna bli mycket dyrt. En annan aspekt är också att betalningar har avsevärda stordriftsfördelar, det vill säga att effektivitetsvinsterna kan bli stora om betalningarna sker i stor skala.

Eurosystemet har redan en plattform för avveckling av omedelbara betalningar. Plattformen kallas Target Instant Payment Settlement (TIPS) och är i drift sedan november 2018. TIPS har teknisk kapacitet att utföra betalningar i andra valutor än euro, till exempel svenska kronor. Det skulle alltså vara möjligt att använda TIPS för att genomföra omedelbara betalningar i svenska kronor på ett mycket effektivt och säkert sätt.

Riksbanken genomförde hösten 2018 och våren 2019 en förstudie om för- och nackdelar med att möjliggöra betalningar i svenska kronor via TIPS. Resultatet blev att Riksbanken beslöt att arbeta vidare med ECB för att få fram ett avtal som möjliggör detta. Ett avtal skulle innebära att Riksbanken använder TIPS-plattformen för att avveckla omedelbara betalningar och RIX skulle därför utvidgas till att också omfatta delar av TIPS-plattformen. En viktig del i de kommande förhandlingarna är att säkerställa att plattformen uppfyller nationella säkerhetskrav. Ambitionen är att den nya tjänsten ska kunna tas i bruk under 2021.