Så betalar svenskarna 2019

Förstärkt beredskap inom finanssektorn

Ladda ner PDF

Totalförsvaret återupptas

Publicerad: 7 november 2019

Med anledning av den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa har regeringen bestämt att det svenska totalförsvaret ska återupptas. Med totalförsvar menas all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Försvarsberedningen konstaterade i betänkandet Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 att det finansiella systemet kan utgöra en direkt måltavla eller utnyttjas indirekt i någon form av attack. Det är därför viktigt med en god beredskap inom den finansiella sektorn.

Regeringen har gett Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppdraget att säkerställa att det finns en sammanhängande planering för totalförsvaret. Eftersom ingen sektorsansvarig myndighet finns utpekad för finansiella tjänster samordnar Riksbanken den planering som genomförs tillsammans med övriga berörda myndigheter.