Betalningsrapport 2024

Modernisering av betalningsinfrastrukturen nödvändig

Ladda ner PDF

Den bankägda betalningsinfrastrukturen står inför stora förändringar

Publicerad: 14 mars 2024

Bankernas infrastruktur behöver moderniseras

Riksbanken bedömer att den bankägda betalningsinfrastrukturen, särskilt Bankgirot, behöver moderniseras och att bankerna behöver prioritera det. Riksbanken är därför positiv till att Bankgirot i september 2023 fick ett tydligt mandat av sina ägarbanker att säkerställa en fungerande svensk betalningsinfrastruktur på både kortare och längre sikt. Bankerna behöver se till att Bankgirot både får förutsättningar att utvecklas och har personal med nödvändig teknisk kompetens.

I en modern och säker infrastruktur behöver svenska betalningar harmoniseras med europeiska standarder för att öka säkerheten och effektiviteten genom hela betalningskedjan. Samtliga aktörer på den svenska betalningsmarknaden – banker, betalningsinstitut, clearingorganisationer och avvecklingssystem – behöver kunna hantera betalningar enligt det regelverk som Nordic Payments Council (NPC) har tagit fram tillsammans med marknaden. NPC:s regelverk bör i sin tur i så hög utsträckning som möjligt följa europeiska regelverk, bland annat för att underlätta betalningar mellan Sverige och andra länder i EU.

Tillträdet till den privata betalningsinfrastrukturen bör utvärderas

Kommande EU-lagstiftning öppnar upp för att även betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar kan få direkt tillgång till betalningsinfrastrukturer som RIX och Bankgirots clearing- och avvecklingstjänst. Ägarna av den privata betalningsinfrastrukturen, framför allt Bankgirot, bör därför utreda förutsättningarna för att ge fler aktörer tillträde till sin infrastruktur på samma sätt som Riksbanken gör med RIX. Även tjänster som Swish och autogiro bör vara öppna för olika typer av aktörer såvida det inte finns goda skäl att begränsa tillträdet.

Fler betalningar behöver bli omedelbara

Riksbanken bedömer att omedelbara betalningar kan bidra till ett effektivare betalningssystem, vilket beskrivs i avsnittet Är betalningar i Sverige effektiva?. Riksbanken anser därför att fler betalningar utöver swishbetalningar, ska kunna göras omedelbart, exempelvis vanliga konto-till-konto-överföringar som initieras genom internet- eller mobilbanken. Det skulle stimulera konkurrensen och skapa möjligheter för betaltjänstleverantörer att utveckla fler tjänster för privatpersoner och företag, bland annat genom open banking. Riksbanken har gjort det möjligt för bankerna att erbjuda denna typ av betaltjänster genom systemet RIX-INST.

På EU-nivå har man enats om ny lagstiftning för att fler eurobetalningar ska kunna göras omedelbart, vilket du kan läsa mer om i rutan ”Nya regler kan bidra till målen för betalningar” i avsnittet Är betalningar i Sverige tillgängliga?. Riksbanken anser att en liknande reglering skulle kunna vara relevant i Sverige för att stötta utvecklingen mot fler omedelbara betalningar i svenska kronor. Samtidigt är det viktigt att hantera och motverka eventuella risker för bedrägerier och penningtvätt som kan uppstå om fler betalningar sker omedelbart. Riksbanken kommer att analysera behovet av lagstiftning och anser att även riksdagen och regeringen bör utreda frågan.