Betalningsrapport 2024

Betalningar ska fungera även i kris och krig

Ladda ner PDF

Riksbanken har fått ett tydligt mandat

Publicerad: 14 mars 2024

Riksbankslagen ger Riksbanken ansvar för att allmänheten ska kunna göra betalningar även under kris och krig. Ansvaret ger oss uppgifter och mandat som ska bidra till att successivt stärka den samlade förmågan att få betalningar att fungera även i dessa situationer. I praktiken innebär det att Riksbanken ska peka ut vilka företag som omfattas och ställa krav på dessa företag. Riksbanken ska därutöver samordna såväl planering inför som hantering av ett läge av kris eller krig. Slutligen ska Riksbanken övervaka att företagen uppfyller kraven.

Under 2023 har Riksbanken beslutat om föreskrifter som skapar riktlinjer för såväl företagens egna arbete som det gemensamma arbetet som Riksbanken samordnar. Under 2024 kommer Riksbanken att etablera former och inriktning för övervakningen.

Nya krav på företag som är viktiga för betalningar

Riksbanken har utvecklat, förankrat och beslutat om föreskrifter om betalningar. Föreskrifterna pekar ut vilka företag som omfattas och beskriver krav på hur företagen ska upprätthålla sin betalningsverksamhet i kris och krig. Därutöver beskrivs krav på att företagen ska delta i det arbete som Riksbanken leder. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 februari i år.

Riksbanken har valt att i den första versionen av föreskrifterna peka ut en mindre krets av företag som är avgörande för att betalningar ska fungera. På så sätt blir det möjligt att direkt påbörja arbetet med att stärka deras förmåga att hantera fredstida krissituationer och ett läge av höjd beredskap, samtidigt som samarbetsformer och arbetsprocesser utvecklas och etableras. Riksbanken avser sedan att successivt låta föreskrifterna omfatta fler företag. De tolv företag som föreskrifterna initialt omfattar är vissa kreditinstitut, företag som har verksamhet med betalappar, elektronisk identifiering och underskrift, företag som utgör betalningsinfrastruktur samt företag som förvarar, räknar upp och transporterar kontanter.

Fokus på att höja förmågan att upprätthålla betalningar

Riksbanken har upprättat en ny samverkansstruktur, Civil Beredskap Betalningar, för det gemensamma arbetet med företagen som omfattas av föreskrifterna.

Riksbanken ger riktlinjer och samordnar arbetet, vilket innebär att vi ska säkerställa att arbetet uppfyller såväl de krav som ställs på Riksbanken genom riksbankslagen som de krav som ställs på företagen genom Riksbankens föreskrifter. Som stöd för samordningen har Riksbanken en referensgrupp där företagen ingår.

Under året kommer Riksbanken tillsammans med företagen att kartlägga betalningsflöden, analysera risker och sårbarheter, samt identifiera åtgärdsbehov. Vi kommer även att bedriva utbildnings- och övningsverksamhet. Därutöver har det etablerats en ledningsfunktion för samordning och information, som kan aktiveras vid en inträffad händelse. I den nyligen publicerade utredningen En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur föreslås det att Riksbanken ska ansvara för en funktion för operativ hantering inom beredskapssektorn Finansiella tjänster. Detta skulle innebära att Riksbankens ledningsfunktion behöver utökas för att omfatta hela beredskapssektorn, och inte vara avgränsad till betalningsområdet.